“พรรคสามัคคีศรีปทุม” ชนะการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 2555

6 มี.ค. 2555

         สำนักงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาให้มีความรักในระบอบประชาธิปไตย  โดยผลการนับคะแนนเสียงข้างมากการเลือกตั้ง  พรรคสามัคคีศรีปทุม เบอร์ 1 กวาดคะแนนเสียง ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา ได้แก่ นายโชคชัย สอนมั่น คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

         ซึ่งมีจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 3,366 คน โดยผลการนับคะแนนเสียง พรรคสามัคคีศรีปทุม เบอร์ 1 ได้คะแนนเสียง 2,136 คะแนน พรรคบัวหลวง เบอร์ 2 ที่ได้คะแนนเสียง 944 คะแนน ซึ่งมีบัตรผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง 245 คน และบัตรเสีย 41 ใบ