การพัฒนาแนวคิดของการศึกษาใหม่ในบริบทของวิทยาการบริการ

28 ก.พ. 2555

     ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการนโยบาย ICT มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดของการศึกษาใหม่ในบริบทของวิทยาการบริการ” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นแนวทางความคิดในการพัฒนา e-Learning ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดยสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน