โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

28 ก.พ. 2555

    ดร. ธนา สุขวารี รองคณบดี และรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการนำเสนอ “โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์” ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน