บริษัท โตโยต้า บัส จำกัด มอบร่มสนาม

27 ก.พ. 2555

     พลเอกสราวุธ  บูรณดิลก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบร่มสนามจาก บริษัท โตโยต้า บัส จำกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัย ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ต่อไป ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน