“ชนะเลิศตอบปัญหาอาเซียน”

23 ก.พ. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนให้กับ ทีม AI  นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยนายธีรนันทน์  ผิวนิล และนางสาวรัชนี  สังข์ทอง  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 108 ทีม รวม 216 คน จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สกอ. และเครือข่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา ภาคกลางตอนบน 44 สถาบัน  ณ ห้องบัวหลวง  แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน