รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี รับรางวัล SVN AWARDS

22 ก.พ. 2555

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจาก คุณภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่ม Corporate Relations บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล SVN AWARDS ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดใหญ่ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่มุ่งมั่นพัฒนา ด้วยพื้นฐานแห่งจิตสำนึกอันแน่วแน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิดคุณค่าแห่งชีวิตด้วยหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้ให้ต่อสังคม โดยได้รับการคัดเลือกจาก เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย) ณ ห้องบุญฑริก อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน