สำนักงานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำการประกวดราคา

21 ก.พ. 2555

สำนักงานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำการประกวดราคา 2 รายการ ดังต่อไปนี้

สำนักงานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ประสิทธิภาพสูง (High EER)
ทดแทนชุดเดิม  พร้อมติดตั้งจำนวน 30 ชุด โดยมีหลักเกณฑ์ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
>>>Click<<< 


สำนักงานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำการประกวดราคาซื้อหลอดฟูลออเรสเซนต์ T8 super ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนชุดเดิม จำนวน 4,493 โคม โดยมีหลักเกณฑ์ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
>>>Click<<<

 

ขอแจ้งกำหนดการขึ้น web ดังนี้ค่ะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศขึ้น website

วันที่ 2 – 5  มีนาคม 2555 กำหนดส่งราคาพร้อมเอกสารต่าง ๆ ผ่าน E-mail

(ขอให้บริษัทส่งราคาและแบบ ผ่าน e-mail เข้า E-mail กลางของสำนักงานพัสดุคือ
procurement@spu.ac.th โดยเอกสารประกอบการส่ง e-mail ประกอบด้วย

1. หนังสือบริษัทต่าง (หนังสือบริคณห์สนธิ,หนังสือรับรอง)
2. หนังสือ reference site ของบริษัท ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดใน TOR
3. เอกสารตามที่กำหนดไว้ใน TOR
4. เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
5. ติดต่อข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่คุณคณิตตกาญจน์ เวียสุวรรณ โทร. 081 300 5353 
    ติดต่อเข้าดูสถานที่ ได้ที่คุณเศกสรรค์ เสียงเพราะ  โทร. 089 660 9612