โครงการประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554

21 ก.พ. 2555

       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554  ครั้งที่  1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้รับความรู้ พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดเชิงรุก พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถหลัก และความเป็นมืออาชีพของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  การแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมการเสวนาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพห้องสมุด และความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

             ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 15.00 น. 
             วิทยากรได้แก่ คุณอุดม ไพรเกษตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง จำกัด (มหาชน) และคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ นักวิชาการอิสระ

             ครั้งที่2 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 – 15.00 น. 
             วิทยากรได้แก่ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และคุณศิริพร ผลชีวิน Managing Director, Rakluke Edutex Co., Ltd.
           
ณ  ห้องประชุม  Briefing Room  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน  (อาคาร 11 ชั้น 3 โซน C)
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  
           
สอบถามรายละเอียดที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร 02-579-1111 ต่อ 1190, 1296  

หรือดูรายละเอียดที่ Click>> <<Click