Best Practice on e-Learning and Learning Innovation กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

21 ก.พ. 2555

      อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา รักษาการผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการ จัดการความรู้ภายในองค์กร(KM) เรื่อง  Best Practice on e-Learning and Learning Innovation กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม TTN มหาวิทยาลัยเชียงใหม่