สัมมนาผลสำรวจค่าจ้าง 54/55

21 ก.พ. 2555

     ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานสัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ  ปี  2554 / 2555 จัดโดยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันเสริมสร้าง              ขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ  ห้องออดิทรอเรี่ยม 2  อาคาร 40 ปี  ม.ศรีปทุม บางเขน