ม.ศรีปทุม จัดอภิปราย “ผ่าแผนน้ำ ฉบับเอาอยู่” ถ่ายทอดสดผ่านสปริงนิวส์

20 ก.พ. 2555

 

ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอภิปรายในหัวข้อ “ผ่าแผนน้ำ ฉบับเอาอยู่”  วันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง  Auditorium 1 ชั้น 14  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน  ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

 

โดยวิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทานและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายอุเทน  ชาติภิญโญ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการระบายน้ำและอดีตประธานคณะกรรมการประธานผันน้ำลงทะเล ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการอภิปรายโดยดร.ธวิช สุดสาคร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนางสาววรวีร์ วูวนิช พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

 

ผู้ที่สนใจร่วมฟังการอภิปรายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 081 – 174 – 7276 และ 089 – 090 – 4767 หรือดูรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th