ม.ศรีปทุม จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ จัดสัมมนาเผยผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ 2553 / 2554

20 ก.พ. 2555

                                              

            วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ  ปี  2554 / 2555 ซึ่งเป็นการสำรวจจาก 206 บริษัท ใน20 กลุ่มอุตสาหกรรม ณ  ห้องออดิทรอเรี่ยม 2  อาคาร 40 ปี   มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผศ. ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรที่ทำงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์กว่า 160 คนร่วมสัมมนา

           โดยงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการรายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2553 / 2554 และแนวทางการทำการสำรวจข้อมูล    ปี  2555/2556    โดยคุณวีณา   ตันตยานนท์กุล  ที่ปรึกษาHR มืออาชีพ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการมหาวิทยาลัย ศรีปทุมเป็นวิทยากร

           ส่วนช่วงที่ 2 เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์บรรยายพิเศษ หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน โดยคุณสุเนตร มีนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัทดีเคเอสเอช จำกัด, คุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

             สถานประกอบการที่ต้องการดูข้อมูลผลการสำรวจติดต่อได้ที่สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 0-2345 -1221-30 โทรสาร 0-2345-1277-8 (ติดต่อคุณรักษ์รัศมี) e-mail: hcb-instd@off.fti.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hcbi.org  และ www.fti.or.th