เตรียมนิสิตนักศึกษาอย่างไร ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

17 ก.พ. 2555

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และในฐานะประธานคณะทำงานเชิงประเด็นด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย โดยมี ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ : เตรียมนิสิตนักศึกษาอย่างไร ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

         การสัมมนาในครั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาจากเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 48 สถาบัน ประกอบด้วย

ที่

มหาวิทยาลัย

จำนวน

ประกอบด้วย

1

รัฐบาล

8

ม.เกษตรศาสตร์, ม.มหิดล, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.ศิลปากร, ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2

เอกชน

17

ม.อีสเทิร์นเอเชีย, สถาบันรัชต์ภาคย์, ม.กรุงเทพ, ม.เอเชียอาคเนย์, ม.ธนบุรี, ม.ศรีปทุม, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.อัสสัมชัญ, ม.เกษมบัณฑิต, ม.เซนต์จอห์น, ม.หอการค้าไทย, ม.เทคโนโลยีมหานคร, ม.สยาม, ม.กรุงเทพมหานคร, ม.กรุงเทพธนบุรี

3

วิทยาลัย

2

ว.เซนต์หลุยส์, ว.ทองสุข

4

ราชภัฎ

4

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา, ม.ราชภัฎเทพสตรี, ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ม.ราชภัฎจันทร์เกษม

5

พยาบาล

10

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท, วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

6

เทคโนโลยีราชมงคล

3

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7

สถาบันการพลศึกษา

2

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

8

สถาบันอื่น

2

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, สถาบันการบินพลเรือน