“ประกวดสื่อสร้างสรรค์”

13 ก.พ. 2555

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท GIGABYTE จำกัด จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน“Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011” ภายใต้หัวข้อ  JUST SMILE ปีที่ 3รอบสุดท้าย  ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละรางวัลมีดังนี้ 1.ประเภทInteractive รองชนะเลิสอันดับที่ 1 ได้แก่ นายทศพร  ดนสุขา  จากทีมซุปเปอร์เพียวเอสยู  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.ประเภทAnimation รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีระสันต์  สีมา ,นายสิปปภาส  ครองรักษา,นายเดชชัช  รัฐโชติการ จากทีมJarp Image มหาวิทยาลัยรังสิต และ 3.ประเภทComicStrip รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุธาสินี  พองสาคร จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมโซน A ชั้น G  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน