OOE OPEN HOUSE แนะแนวทางการศึกษา e_Learning

10 ก.พ. 2555

     ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเปิดงาน “OOE OPEN HOUSE” โดยมี ผศ.สุพรรณี สมบุญธรรม  ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการจัดการศึกษาออนไลน์ ให้การต้อนรับ จัดโดยสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ม.ศรีปทุม ทั้งนี้สำนักฯ จัดขึ้นเพื่อแนะนำหน่วยงาน บริการต่าง ๆ ร่วมถึงแนะแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ e_Learning และให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ปัญหา พร้อมแสดงผลงานในหลากหลายรูปแบบให้คณาจารย์ได้ดูเป็นตัวอย่าง ณ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน