แก้รธน.เพื่อใคร

9 ก.พ. 2555

               รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ และดร.ธวิช สุดสาคร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันแถลงข่าวผลสำรวจความเห็นประชาชน “ศรีปทุมโพลล์”  (ครั้งที่ 4/2555) หัวข้อ “การสำรวจความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร” ณ ห้องคอนเวนชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน