ม.ราชภัฎเทพสตรี ดูงาน สนง.แผนและประกัน

9 ก.พ. 2555

         ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่ ผศ.ดร.ฐาปกรณ์ แก้วเงิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานของ สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา