รางวัลตกแต่งร้านค้ายอดเยี่ยม

7 ก.พ. 2555

ทีมนศ.สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วยน.ส.ภัฏชฎาพร ภู่เพชร, น.ส.สุพัตรา พึ่งรัตน์, น.ส.จินตหรา เกตุแสนสี, น.ส.วาสนา กาวี และน.ส. ประกายดาว มูลเปา ได้รับรางวัลตกแต่งร้านค้ายอดเยี่ยม ระดับสาขา โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ครั้งที่ 3 โดยมีคณาจารย์ของคณะร่วมแสดงความยินดี ณ ที่ทำการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 30 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน