รับทุนวิจัยสกว.

7 ก.พ. 2555

 ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ประสานงานชุดโครงการจัดทำแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้ารับประกาศนียบัตรการได้รับทุนวิจัยประจำปี 2554 จาก ดร.จันทรวิภาธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยในปีนี้มีอาจารย์ 2 ราย คืออาจารย์อนพัทย์ หนองคู และอาจารย์ขวัญ เพชรสว่าง และ 2 นักศึกษาได้แก่น.ส.ปภาวรินทร์ บัวยิ้ม และน.ส.แก้วกานดา บุญสุพิน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)