คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เปิดอบรมวิชาชีพบัญชี (CPD) ออนไลน์ อบรมได้ทุกที่ตลอด 24 ชม.

2 ก.พ. 2555

                คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในระบบออนไลน์ แก่นักบัญชีและผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี หรือ Continuting Professional Development (CPD) โดยได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรปีทุมเปิดเผยว่า “ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2457 ซึ่งกำหนดให้ผู้ทำบัญชีทุกคนต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง และต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยในแต่ละปีผู้ทำบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ทำบัญชีได้รับการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพันธกิจหลักอย่างหนึ่งในการบริการความรู้สู่สังคม จึงได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดอบรมในระบบห้องเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้คณะได้เปิดโอกาสกว้างให้กับนักบัญชีและผู้สนใจจากทั่วประเทศ โดยเปิดอบรมในระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย โดยหลักสูตรการอบรมในระบบออนไลน์ครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักบัญชีและผู้สนใจที่อยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกเดินทางมาอบรมที่มหาวิทยาลัย สำหรับจุดเด่นของการอบรมครั้งนี้ นอกจากผู้อบรมไม่ต้องเดินทางมาอบรมในห้องเรียนแล้ว ผู้อบรมยังสามารถอบรมได้ทุกที่ทุกเวลากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งถือว่าคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆ ที่เปิดอบรมในรูปแบบออนไลน์เช่นนี้”

                หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี เปิดอบรมทั้งหมด 6 หัวข้อการบรรยาย ได้แก่ หัวข้อ นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและต้นทุนการกู้ยืม, หัวข้อ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเรื่อง การบริหารต้นทุนสมัยใหม่, หัวข้อ วิชาการเพิ่มกำไรโดยลดต้นทุนวิธี Lean manufacturing[CPD-6], หัวข้อ งบประมาณ ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง, หัวข้อ วิชาเทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ และหัวข้อ การนำเสนองบการเงินและการจัดทำงบกระแสเงินสด มีระยะเวลาการบรรยาย 6 ชั่วโมง ต่อหนึ่งหัวข้อการบรรยาย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งท่านต่อหนึ่งหัวข้อ โดยผู้อบรมทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบในระบบออนไลน์เช่นเดียวกับการอบรม จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                สำหรับนักบัญชีและผู้สนใจอบรม สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02 579 1111 ต่อ 2374 – 5 หรือดูรายละเอียดที่ http://accounting-online.spu.ac.th/