USR รับรางวัล SVN Awards ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น!!!

27 ม.ค. 2555

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปีพุทธศักราช 2552 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SVN Awards ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดใหญ่ ให้กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่มุ่งมั่นพัฒนา ด้วยพื้นฐานแห่งจิตสำนึกอันแน่วแน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิดคุณค่าแห่งชีวิตด้วยหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้ให้ต่อสังคม

ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจาก เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย) โดยมี ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง Sripatum USR : พลังคนรุ่นใหม่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตอโศก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

และโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง Sripatum USR : พลังคนรุ่นใหม่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

SVN Awards