ศรีปทุมสนับสนุนคนดี

26 ม.ค. 2555

 ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร ในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวแก่นางสาวสุฑาลินี แซ่ตัน นักศึกษาปวช.ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ที่ทำความดีโดยการเก็บเงินสดได้ 3.7 ล้านบาท แล้วส่งตำรวจเพื่อมอบคืนเจ้าของ ณ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน