พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Shinil High School ในเครือ Seoul Cyber University สาธารณรัฐเกาหลี

24 ม.ค. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Mr. Byungchul Shin, Vice Principal จาก Shinil High School สาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนภาษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร และความร่วมมือในการคัดเลือกนักเรียนจาก Shinil High School มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน