มอบถุงยังชีพนักศึกษาวิชาทหาร ม.ศรีปทุม

23 ม.ค. 2555

         อ.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี มอบถุงยังชีพและให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จะเดินทางเข้ารับการฝึกวิชาทหารภาคสนาม ที่เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการฝึกวิชาทหารภาคสนามต่อไป ตามโครงการ ศูนย์การกำลังสำรอง (กรมการรักษาดินแดน) ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2555 จำนวนทั้งสิ้น 72 คน ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา