ค่าย IE พัฒนาสังคมครั้ง 4 สร้างห้องสมุด รร.วัดบ้านหนองหัวช้าง จ.นครราชสีมา

18 ม.ค. 2555

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายในหลวง ออกค่าย IE พัฒนาสังคมครั้ง 4 สร้างห้องสมุด สื่อการเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาผู้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสด้านการศึกษามากขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บริษัท แลคตาซอย จำกัด มหาชน และประชาชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองหัวช้าง บ้านโนนใหญ่ และบ้านไร้อ้อย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัฒตรา เกษราพงศ์ คณาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง ต. เสมาใหญ่ อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา