วิศวกรรมอุตสาหการ ม.ศรีปทุม ร่วมกิจกรรม IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 11

18 ม.ค. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัฒตรา เกษราพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำนักศึกษาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรม IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 11 เพื่อสร้างเครือข่าย กระชับความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษา และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 25 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา