อธิการบดีฯ รับประทานโล่เกียรติคุณ “นักธุรกิจสตรี ตัวอย่าง” 55

16 ม.ค. 2555

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง” ประจำปี 2555 จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา