2 นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ม.ศรีปทุม เจ๋ง ! หนึ่งเดียวชนะเลิศงานวิจัย ก.ส.ล. ระดับปริญญาตรี

13 ม.ค. 2555

 

                สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) จัดประกวดผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ โครงการ “Modern Agricultural Futures Apprentice 2011” โดยมีผู้ส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์เข้าประกวดทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทนั้น ปรากฏว่า ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ หัวข้อ “ปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิ 100%”  ของนางสาวดาราวรรณ รินทะ และนางสาวปิยนุช ชวนเกษมวิวัฒน์ 2 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย     ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับปริญญาตรีไปครอง รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท ซึ่งถือเป็นรางวัลเดียวและมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้รับรางวัลในระดับปริญญาตรี เพราะไม่มีผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดครั้งนี้

                ดาราวรรณ หนึ่งในสมาชิกทีมนักศึกษาคนเก่ง เปิดเผยความรู้สึกว่า “ทราบข่าวการประกวดครั้งนี้จากอาจารย์ที่คณะ และสนใจจึงได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ที่คณะให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมประกวด ซึ่งการประกวดครั้งนี้ถือเป็นการประกวดครั้งแรกในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยของพวกเราทั้งคู่ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเดียวและทีมเดียวที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกครั้งนี้อีกด้วย ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คณะ โดยเฉพาะอาจารย์สุภาวดี ฮะมะณี และอาจารย์ขวัญ เพชรสว่าง ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำแก่พวกเรา สำหรับเหตุผลที่เลือกทำงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิแท้ 100 % เพราะได้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และพบว่าปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิแท้ 100 % ของประเทศไทยเรา มีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี อีกทั้งข้อมูลมีจำนวนเพียงพอ จึงตัดสินใจเลือกทำหัวข้อ ปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิ 100% โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและประมวลวิเคราะห์ผล ประมาณ 2 เดือน”

                ด้านปิยนุช กล่าวเสริมว่า “การวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิ 100% มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ศึกษารูปแบบกลไกการซื้อขายของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ศึกษาปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยของผู้ประกันความเสี่ยและนักลงทุน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน  คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กรณีข้าวหอมมะลิ 100%  และความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยของผู้ประกันความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าสามารถเรียงลำดับรายด้านตามคะแนนความสำคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ด้านราคา  ด้านความเสี่ยง  ด้านต้นทุน  ด้านการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และด้านผลตอบแทน สำหรับปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยของนักลงทุนเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความเสี่ยง ด้านกำไร ด้านการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และด้านต้นทุน ตามลำดับ”

สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ทั้งคู่กล่าวว่าควรมีการศึกษาสินค้าพืชเศรษฐกิจกลุ่มอื่นๆ อาทิ ยางพารา มันสำปะหลัง ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบในด้านปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าว่าสินค้าที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดที่ต่างกันหรือไม่ และเนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้สามารถเก็บตัวอย่างผู้ประกันความเสี่ยงได้เพียง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มโรงสี หากมีการทำการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรเก็บแบบสอบถามกระจายกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มผู้ค้าส่งออก เพื่อให้ทราบค่าที่ใกล้เคียงกับลักษณะประชากรของกลุ่มผู้ประกันความเสี่ยงมากที่สุด