อบรมโปรแกรม Camtasia Reply

9 ม.ค. 2555

สำนักงานการจัดการศึกษาออนไลน์ (OOE) ร่วมกับสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมโปรแกรม Camtasia Reply เพื่อบันทึกการสอน และสร้างคลังข้อสอบด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ณ ห้อง 5-1003 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน