สัมมนาความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน

9 ม.ค. 2555

     “ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” โดยการสนับสนุนจาก “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” และ“สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)” ร่วมกันจัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานของประเทศไทยณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ โดยมีวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.อภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย, ดร.มนตรี  คงตระกูลเทียน, รองศาสตราจารย์ ดร. กล้าณรงค์  ศรีรอต และดร.พิพัฒน์  วีระถาวร ดำเนินการอภิปรายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  วรรธนัจฉริยา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม