คว้ารางวัลชนะเลิศ

9 ม.ค. 2555

      นางสาวดาราวรรณ รินทะ และนางสาวปิยนุช ชวนเกษมวิวัฒน์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของงานวิจัยหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิ 100%” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับปริญญาตรี รับทุนการศึกษา 40,000 บาท ในการประกวดงานวิจัยโครงการ “Modern Agricultural Futures Apprentice 2011” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า