ม.ศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553

22 ธ.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ล 1-2 เมืองทองธานี

 

ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประจำปีการศึกษา 2553 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอิมแพ็คเอ็กซิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอล์ล 1 – 2  เมืองทองธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553 และมีพิธีฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่ฯ ในวันพุธที่ 4 และวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

โดยในปีการศึกษานี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 360 คน  และระดับปริญญาตรี จำนวน 3,459 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 3,829 คน

ด้าน พลเอก สราวุธ  บูรณดิลก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553 กล่าวเพิ่มเติมถึงกำหนดการในพิธีฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่ฯว่า ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ทำการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่ฯ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สำหรับการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่ฯ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาออกแบบภายใน  คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์  และวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการองค์กรสมัยใหม่ การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการอุตสาหกรรม ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง ผู้ประกอบการใหม่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารดิจิทัล การโฆษณาและสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต พลวัตและการจัดการองค์การ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประสาสนศาสตร์  หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต การจัดการธุรกิจ

ทั้งนี้ บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ท่านใดที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553 และในวันฝึกซ้อมรับปริญญาและวันพิธีประสาทปริญญา ให้แต่งกายด้วยชุดครุยตามคณะ สาขาที่สำเร็จการศึกษา และศึกษาเส้นทางการเดินทาง และขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากในวันฝึกซ้อม การจราจรจะติดขัดมาก โดยควรถึงสถานที่ฝึกซ้อม (มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน) ก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียน โทร. 0 2579  1111 ต่อ 1115 – 6  หรือสำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1107, 1118, 1181, 1184-5  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม  www.spu.ac.th