มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2555 พร้อมมอบทุนการศึกษา 40,000 บาท สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก สาขาวิชาละ 30 ทุน

20 ธ.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมมอบทุนการศึกษา 40,000 บาท สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก สาขาวิชาละ 30 ทุน เปิดรับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2555 ในคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

โดยทุนการศึกษานี้มอบให้สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาและลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 2 – 25 มีนาคม 2555 โดยแบ่งมอบทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน จำนวน 10,000 บาท ทันทีในปีแรก และหากรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ที่ระดับ 2.75 ขึ้นไป ปีการศึกษาต่อไปจะได้รับอีกปีละ 10,000 บาท ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร สอบถามและสมัครได้ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2121-4 อีเมล์ admission@spulive.net หรือสมัครออนไลน์ที่  www.spu.ac.th

ดูรายละเอียดได้ที่ Click>>>