“อาจารย์จิตอาสา”

20 ธ.ค. 2554

อาจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์โซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุมรับมอบเกียรติบัตรจากนายกำธร โป๊ะลำพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่4 จ.นครนายก ในโอกาสเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านงานสหกรณ์ให้แก่นักเรียน ในโครงการต้นกล้าพันธุ์ใหม่หัวใจสหกรณ์ ประจำปี 2554  ณ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี