ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan Normal University

19 ธ.ค. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Professor Yang Tao รองอธิการบดีจาก Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามความคืบหน้าในความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเยี่ยมนักศึกษา Yunnan Normal University ที่เข้าร่วมโครงการ Study and Internship Project for Chinese Students from Yunnan Normal University (1/2554) ซึ่งมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ ในหลักสูตร Hospitality ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ณ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม บางเขน