“จิตอาสา Big Cleaning Day”

16 ธ.ค. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day ช่วยมหาวิทยาลัยเพื่อน ม.กรุงเทพ” ภายหลังประสบเหตุอุทกภัย ปี 2554 ที่ผ่านมา  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต