สสอท. ประชุมเลือกตั้งกรรมการประสานงานนิสิตนักศึกษา

13 ธ.ค. 2554

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ประชุมการเลือกตั้งกรรมการประสานงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ณ ห้องประชุมคอนเวชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา