ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บ่นเรื่องบ้าน…หลังน้ำท่วม”

9 ธ.ค. 2554

กำหนดการ

การเสวนาหัวข้อ “บ่นเรื่องบ้าน…หลังน้ำท่วม”

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 13:00-15:00 น.

ณ ห้อง Auditorium-1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดีย

13.00 น.     เริ่มการเสวนา  หัวข้อ “บ่นเรื่องบ้าน…หลังน้ำท่วม”

ดำเนินการเสวนา โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ชิษณุ อัมพรายณ์  ชิษณุ อัมพรายณ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หัวข้อการเสวนา

ช่วงที่ 1   นำเสนอการเตรียมตัวเข้าบ้านอย่างปลอดภัยและการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม

  • ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และ สาธิตการทดสอบไฟฟ้ารั่ว

โดย ดร. นิมิต บุญภิรมย์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  • ระบบประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ

โดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  • โครงสร้างบ้าน

โดย ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • งานสถาปัตยกรรม

โดย อาจารย์ ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์กนกวรรณ อุสันโน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  • สิ่งแวดล้อมและการทำความสะอาด

โดย ดร. วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ช่วงที่ 2   ถาม-ตอบปัญหา และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคลากร

โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาปัตฯ วิศวะฯ  และ บุคลากรผู้ประสบภัย