มอบวุฒิบัตรหลักสูตร Resource Management and Budgeting (รุ่นที่ 3)

24 พ.ย. 2553

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมและและศึกษาดูงานหลักสูตร “Resource Management and Budgeting รุ่นที่ 3” แก่ข้าราชการระดับต้นและระดับกลาง จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังและการวางแผนของประเทศศรีลังกา จำนวน 30 คน ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ