SRIPATUM USR มอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (ชุมชนดอนเมือง)

28 พ.ย. 2554

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR “พลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจความรับผิดชอบต่อสังคม” นำบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบน้ำดื่ม SRIPATUM USR จำนวน 3,600 ขวด พร้อมถุงยังชีพและอาหาร จำนวน 500 ห่อ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมย่านชุมชนเขตดอนเมือง โดยมี คุณแทนคุณ จิตอิสระ ประธานกองทุนสื่อธรรมะเพื่อเยาวชนและประธานเครือข่ายเยาวชนคนรักดี เป็นผู้แทนในการรับมอบสิ่งของในครั้งนี้ ณ ชุมชนดอนเมือง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา