สานสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม M.Com.Arts

24 พ.ย. 2553

ผศ. ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร. วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 52 และรหัส 53 เข้าศึกษาดูงานขั้นตอนกระบวนการผลิตนมโคสด ณ ฟาร์มโชคชัย ในโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศรีปทุม M.Com.Arts. ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2553 ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา