ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบัญชี ประจำปี 2553

24 พ.ย. 2553

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2553 กว่า 100 คน เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตคณะบัญชีมีความพร้อมก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานเป็นนัก บัญชีมืออาชีพ โดยจัดการบรรยาย “การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปพบโลกแห่งการทำงาน” โดยวิทยากรพิเศษคือ ดร.อิสริยา ปัทมพงศา นักบัญชีมืออาชีพ ศิษย์เก่าคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องวารสาร  อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร9) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน