ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์

24 พ.ย. 2553

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน หลักสูตร “การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ณ ห้อง Convention 1 – 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน