วิจัยเชิงคุณภาพ

24 พ.ย. 2553

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล”  โดยมีรศ.ดร.โยธิน แสวงดี อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องปัทมา อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน