เพื่อสังคม

24 พ.ย. 2553

ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริจาคสิ่งของและเงินทุนทรัพย์ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี