จบหลักสูตร

24 พ.ย. 2553

ดร.ณัฐวัฒน์  จุฑารัตน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม โครงการ “การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวด้วยโปรแกรม ETABS” จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการโดยศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 5 – 901 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน