ประชุมวิชาการ: มองมุมใหม่ในการพัฒนากิจการนักศึกษาประชุมวิชาการ

24 พ.ย. 2553

ดร.มัทนา สานติวัตร นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่ห์ขอบคุณให้แก่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “มองมุมใหม่ในการพัฒนากิจการนักศึกษา: ภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง”  ตามโครงการของ คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา
สำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ อาทิ
อาจารย์บัญชา สกุลดี Deputy Vice President of Student Affair มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บรรยายในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ”
ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเพื่อการเรียนรู้ Service Learning”
ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายในหัวข้อ “มุมมองการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของประเทศในแถบเอเชีย”
โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์จากกองกิจการนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน จำนวน 150 คน จาก 36 สถาบันการศึกษา ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมหิดล 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 3. สถาบันการบินพลเรือน 4. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ5. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 6. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด 7. วิทยาลัยพยาบาลพรมราชชนี ชัยนาท8. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10. มหาวิทยาลัยเกริก 11. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 12. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 13. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 14. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 15. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 16. มหาวิทยาลัยพายัพ 17. มหาวิทยาลัยรังสิต 18. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 19. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 21. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 22. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 23. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 24. มหาวิทยาลัยสยาม 25. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 26. วิทยาลัยดุสิตธานี 27. มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 28. มหาวิทยาลัยทองสุข 29. มหาวิทยาลัยนครราชสีมา 30. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 31. สถาบันรัชต์ภาคย์ 32. มหาวิทยาลัยเซาอีสธ์บางกอก 33. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 34. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 35. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 36. มหาวิทยาลัยธนบุร