บรรยายพิเศษ “Non–Violence and Ethics”

24 พ.ย. 2553

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโดย  บรรยายพิเศษหัวข้อ “Non-Violence and Ethics” เพื่อเผยแพร่แนวคิดด้าน Non – Violence หรือ อหิงสา ตลอดจนการนำหลักจริยธรรมมาปรับใช้กับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคม จากมุมมองต่างๆ ทั้งนี้” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Dr. Shugan Jain, Chairman-ASJS ประเทศอินเดีย ณ ห้อง 1-401 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน