เสวนาเพื่อพัฒนางานเขียน เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้รางวัล”

24 พ.ย. 2553

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ จัดเสวนาเพื่อพัฒนางานเขียน เรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้รางวัล” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร ณ อาคาร 30 ปีศรีปทุม ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน