การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2553

24 พ.ย. 2553

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ บทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด เห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ อีกทั้งการประชุมยังเป็นไปตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยประจำปีในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2553 ได้ที่นี่ คลิก

http://research.spu.ac.th/academic